Soutěžní řád pro Mistrovství se řídí podle pravidel a podmínek platného Soutěžního řádu ČMS z roku 2014. 

Odborná porota je složena ze sedmi členů, u kterých jsme přesvědčeni, že svou profesionalitou, svými odbornými znalostmi, zkušenostmi a celosvětovým magickým přehledem velmi dobře dokáží u soutěžících nejen kvalitně, ale hlavně zodpovědně rozhodnout o novém mistru ČR.Byli schváleni následující členové poroty: PhDr. Alexander Gerič, Mgr. Petr Kravčík, Zdeněk Schejbal, Jaroslav Kunc, Josef Poncza, Aleš Hrdlička a Steffen Taut.

Soutěžní řád ČMS schválený Magickým sněmem 2014

Článek I.

1) Účelem soutěží kouzelníků je umožnit účastníkům vlastní soutěžní veřejné vystoupení, sledovat soutěžní vystoupení ostatních účastníků, vystoupení prostřednictvím poroty hodnotit, určit vystoupení nejlepší, odpovídajícím způsobem je ocenit a všem účastníkům, pokud je to možné, poskytnout osobní hodnocení ze strany poroty.

2) Soutěžní řád je určující pro Mistrovství České republiky v moderní magii a doporučením pro ostatní soutěže. 

Článek II. - Soutěžní obory pro osoby starší 18 let

1) Jevištní magie zahrnuje tyto obory:
a) Manipulace – jevištní kouzelnické vystoupení, které je zcela nebo z větší části založeno na manipulaci s předměty, cílené zejména k efektu objevení, zmizení, záměně nebo neobvyklých vlastností předmětů,
b) Iluze – jevištní kouzelnické vystoupení založené na využití rekvizit (i diváku skrytých), zpravidla rozměrných, cílené k efektu objevení, zmizení, záměně nebo neobvyklých vlastností živých osob, zvířat nebo rozměrných předmětů,
c) Mentální magie - jevištní kouzelnické vystoupení cílené k efektu předvedení mimořádných nebo nadpřirozené duševních schopností jako je telepatie, jasnovidectví, telekineze apod.
d) Komická magie - jevištní kouzelnické vystoupení, cílené k vyvolání komického efektu prostřednictvím magického umění nebo s jeho využitím,
e) Všeobecná magie - jevištní kouzelnické vystoupení nespadající ani pod jednu ze shora uvedených oborů jevištní magie.

2) Mikromagie se pro účely tohoto soutěžního řádu považuje za jeden obor a zahrnuje zejména:
- Kartomagie - nejevištní kouzelnické vystoupení které je zcela nebo z větší části založeno na využití karetních her,
- Mikromagie v užším slova smyslu nejevištní kouzelnické vystoupení pro menší společnost, zpravidla pro diváky u stolu a v jeho bezprostřední blízkosti, umožňující přímý kontakt diváka a kouzelníka, zejména zapojením (současným nebo postupným) téměř všech diváků, s využitím rekvizit, které zcela nebo z větší části, nejsou karetní hrou nebo kartami
- Parketová magie - nejevištní kouzelnické vystoupení pro menší společnost, zpravidla diváky v okolí kouzelníka, zpravidla se zapojením jen nevýznamného počtu přihlížejících diváků nebo bez jejich zapojení.

Článek III. - Soutěžní obory pro osoby mladší 18 let (junioři)

1) U soutěžících mladších 18 let se hodnocení neprovádí v rámci oborů uvedených v čl. II. tohoto řádu, ale v rámci věkových kategorií.

2) Soutěžní obory (věkovými kategoriemi) pro soutěžící mladší 18 let jsou stanoveny podle věku v prvý den konání soutěže a to
a) Junior I – soutěžící do 12 let včetně,
b) Junior II – soutěžící starší 12 let, ale mladší 18 let.

3) Soutěžící věkem náležející do oboru Junior II si může zvolit obor jako osoba starší 18 let. Ve všech dalších soutěžích však bude vždy posuzován jako osoba starší 18 let.

Článek IV. – Soutěžící

1) Soutěžící se přihlašuje k účasti v soutěži způsobem a v termínu stanoveném pořadatelem. Soutěžící je oprávněn v jednom oboru soutěžit jen s jedním vystoupením.

2) Soutěžící podáním přihlášky potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže, zavazuje se podřídit těmto pravidlům a oprávněným požadavkům pořadatele.

3) Pokud je jako podmínka účasti v soutěži stanoven poplatek, je soutěžící povinen uhradit poplatek. Podmínky, za kterých se poplatek vrací, případně o slevách z poplatku, stanoví pořadatel. Pokud není poplatek uhrazen, je pořadatel oprávněn znemožnit soutěžícímu vystoupení.

4) Soutěžící předvádí soutěžní program bezplatně a bez nároku na úhradu nákladů, které soutěžícímu, osobám jej doprovázejícím a poskytujícím mu součinnost, při vystoupením a v souvislosti s ním vznikají, jakož i nákladů na dopravu, včetně dopravy rekvizit.

5) Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli potřebnou technickou a jinou součinnost k přípravě svého vystoupení, zejména sdělit technické a jiné, nutné, účelné a rozumné požadavky na součinnost ze strany pořadatele a technického personálu. Dále je povinen se dostavit se v době pořadatelem, a pokud určena není, nejméně 30 minut před zahájením soutěžního bloku, ve kterém má vystupovat. Pokud se soutěžící ve stanovené době nedostaví, může pořadatel rozhodnout o zrušení účasti soutěžícího v soutěži. K tomu může vyžádat stanovisko poroty. Pokud bude účast soutěžícího zrušena, nemá právo na náhradu nákladů, které vynaložil na účast v soutěži, ani které mu v souvislosti s tím vznikly a vzniknou, ani dopravné osobní či nákladní (např. rekvizity). Dotčený soutěžící je však povinen doplatit účastnický poplatek v plné výši, jinak mu může být odepřen vstup na místa konání soutěže. Tím není dotčena povinnost poplatek doplatit.

6) Soutěžní vystoupení musí být původním a originálním. Pokud soutěžící využívá autorská díla jiného, musí být oprávněným uživatelem těchto práv. Pokud by v důsledku neoprávněného využití autorských děl soutěžícím vznikla pořadateli škoda nebo jiná majetková újma, je soutěžící povinen ji pořadateli nahradit.

7) Pokud soutěžící využívá při vystoupení prvky jevištního projevu jiné, než kouzelnické, pak rozhodující část vystoupení musí být založena na předvedení kouzelnických prvků. Při nerespektování může být soutěžící diskvalifikován.

8) Soutěžící má právo znát své pořadí v konečném umístění, počet udělených bodů a důvody případné diskvalifikace.

Článek V. - Porota a bodové ohodnocení soutěžících

1) Porota hodnotí každé vystoupení z těchto hledisek:
a) technická náročnost a zručnost,
b) prezentace,
c) zábavnost,
d) umělecký dojem,
e) originalita.

2) Poměr důležitosti hledisek si každý porotce určuje sám. Maximální součet bodů všech kritérií je 100. Ocenění musí být provedeno v celých číslech. Bodová ohodnocení jednotlivého soutěžícího se sčítají, nejúspěšnějším soutěžícím se stává ten, který dosáhl nejvyššího součtu bodů.

3) Porotu, předsedu poroty a tajemníka poroty jmenuje pořadatel. Počet členů poroty musí být lichý. Porotci se musejí účastnit všech soutěžních vystoupení.

4) Tajemník poroty není porotcem a poskytuje porotě technickou a administrativní součinnost. Vydává bodovací lístky, poté vyplněné shromažďuje a zajišťuje sčítání udělených bodů. Výsledky předává ke kontrole předsedovi poroty a porotcům, kteří o to požádají. Tajemník poroty nemusí být jmenován, pak jeho funkci plní předseda poroty.

5) Porota sepíše protokol hodnocení soutěžících, který obsahuje konečné výsledky. Přílohou protokolu je tabulka s bodovým hodnocením porotců.

6) Ocenění soutěžícího se vyjadřuje osvědčením o umístění (diplom) podepsaným předsedou poroty a pořadatelem. S oceněním může být spojen věcný či peněžitý dar. Soutěžící je povinen převzetí daru písemně potvrdit. 

Článek VI. - Mistrovství České republiky v moderní magii

1) O pořadateli Mistrovství České republiky v moderní magii (dále jen „mistrovství“) rozhoduje Výkonná rada ČMS.

2) Počet porotců, předsedu poroty a porotu pro mistrovství České republiky určí Výkonná rada ČMS zejména z kandidátů navržených od kouzelnických organizací, klubů a kolektivů. Pro jevištní a nejevištní magii mohou být poroty odlišného složení.

3) Členové poroty jsou osvobozeni od účastnického poplatku.

4) Délka soutěžního vystoupení je u všech oborů min. 5 minut a max. 10 minut. Za nedodržení limitů (minimálního i maximálního) bude soutěžící diskvalifikován.

5) Je-li soutěžící požádán pořadatelem soutěže, aby vystoupil se svým soutěžním číslem na slavnostním gala představení (přehlídce vítězů), je povinen žádosti vyhovět, a to bez nároku na odměnu.

6) V každém z vyhlášených oborů jevištní a nejevištní magie se uděluje rozhodnutím poroty ocenění umístěním jako prvé, druhé a třetí místo.

7) K udělení ocenění umístěním je zapotřebí podíl:
a) Nejméně 80 % z maximálního možného ocenění, včetně, pro udělení prvního místa
b) Nejméně 70% z maximálního možného ocenění, včetně, pro udělení druhého místa
c) Nejméně 60 % z maximálního možného ocenění, včetně, pro udělení třetího místa.
Pokud žádný soutěžící nezíská požadovaný podíl, ocenění nebude uděleno.

8) Porota uděluje cenu Grand prix soutěžícímu, který dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení, nejméně však 85 % z maximálního možného ocenění, včetně, a to zvlášť:
a) V jevištní magii,
b) V mikromagii.

9) Užívání titulů:
a) S udělením ceny Grand prix je spojeno právo užívat titul „Mistr České republiky v moderní magii“, kdy je třeba uvést rok, kdy titul získal. Pokud soutěžícímu byla tato cena udělena vícekrát, pak může užívat označení vyjadřující jejich počet (např.: "Šestinásobný Mistr.....").
b) Soutěžící, který získal jedno ze 3 prvních míst ve své kategorii, může užívat označení, kdy musí uvést umístění, název soutěže, rok konání a název kategorie v níž umístění získal (např.: Držitel 2. místa z Mistrovství České republiky v moderní magii 2014 v kategorii manipulace).

10) Pokud shledá důvody zvláštního zřetele hodné, může porota, po dohodě s pořadatelem, udělit zvláštní cenu, zejména za originalitu, za komiku, nejstaršímu soutěžícímu, cenu sponzora apod.

11) Výsledky a pořadí vítězů se zveřejňují až při oficiálním vyhlášení výsledků a předávání cen.

Adresa

Český magický svaz, z.s.
Modřínová 971
252 42 Jesenice u Prahy

Jsme členem FISM

logo fism

Přihlásit odběr novinek

Nahoru